Vi er mødre spredt over hele Norge som har dannet morsrolleorganisasjonen - Tid for barn. Formålet er å arbeide for og styrke morsrollen politisk, økonomisk og kulturelt i Norge. Tid for barn skal være en organisert stemme for å forsvare og anerkjenne morsrollen og biologiske forskjeller, og ta til motmæle mot en kvinnefiendtlig feminisme, grenseløs institusjonalisering og nedbygging av familien - alt med tanke på barnas beste. Tid for barn er livssynsnøytral og politisk uavhenging.

Tid for barn jobber målrettet for:

- å øke foreldrepengeperioden til å vare i 18 måneder og gjøre den valgfri for en familie.

- å sette fokus på alle de mødre som faller utenfor foreldrepenger, de som kun mottar 38.750 kroner i engangsstønad. Tid for barn lanserte høsten 2013 Mammalønn og begrunnet dette primært i at det koster å ha en et barn under 3 år på fulltid i barnehagen 203.700 kroner pr år (i følge Aftenposten 2014).

- å sikre mødre pensjonspoeng ved omsorg for barn under 7 år ved lav eller ingen inntekt.

- jobbe for at barn ved samlivsbrudd har et hjem frem til fylte 7 år.

- å øke tilvenningen ved start i barnehage fra tre dager til tre uker.

- at kvinner etter fødsel har krav på fem liggedøgn på sykehus.

Styret i Tid for barn består av Sylvi Ailin Greiner, Natalie Frigstad og Gunnhild Aksnes Kristiansen i Kristiansand. NIna Stanghov Ulstein fra Oslo sitter også i styret. Varamedlem er Lise Christensen i Lyngdal.